רעננה רחוב רננים 3 ליד קניון רננים  0545-882232 פתוח רצוף 09:30-19:00 ימי שישי וערבי חג עד 14:00   חנות אונליין      
תקנון מבצע הגרלה שעורכת חברת נ.בורדו בע"מ
 
תקנון הגרלה
 
1. הגדרות
 
"עורכי ההגרלה" – חברת נ.בורדו בע"מ מרחוב בורוכוב 21 ב רעננה
 
"ההגרלה" או ה"מבצע" - הגרלת פרס, הנערכת על ידי עורכת ההגרלה,בהתאם להוראות תקנון זה ובהתאם להודעה בדבר מתן היתר הכללי לעריכת הגרלות לפרסומת מסחרית לפי חוק העונשין - 1977 (להלן: "ההיתר הכללי") ואשר תקנון זה הוא תקנונה.
 
המפקח על ההגרלה : נאוה טלפיר ו/או יובל טלפיר ו/או מי שיוסמך מטעמם.
 
"משתתף" - כל מי שיקנה/תקנה בחנויות בורדו ו/או באתר האונליין של חברת בורדו בסכום של 399 ₪ ומעלה  בתקופת המבצע בימים 25.12-28.12.2013 שעה 24:00. לקוחה שתקנה בסכום גבוה מ399 ₪  תקבל מספר פתקי הגרלה עפ"י הרכישה וכפולות של 399 ₪ , למשל בקנייה ב 900 ₪ 2 פתקי הגרלה , 1200 ₪ 3 פתקי הגרלה וכו'. לא ניתן לצרף סכומים עודפים מרכישה אחת לרכישה אחרת.
 
"תקופת המבצע" - המבצע יערך החל מיום 25/12/13  ועד ליום 28/12/2013.
 
"הפרס" –חופשה זוגית במלון קראון פלאזה אילת כולל טיסות בישראייר ובהתאם לחבילת הנופש מספר  הזמנה 2090665  שנרכשה  בחברת ישראייר לתאריכים 21.01.2013 ועד 23.01.2013 .
 
 
2. פרשנות
 
2.1 בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר המבצע או ההגרלה לרבות בעיתונות הכתובה ו/או המשודרת ו/או באתר המבצע,תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.
 
2.2 בתקנון זה השימוש הינו בלשון זכר לצורכי נוחיות בלבד וכולל בלשון נקבה ו/או רבים.
 
 
3. שיטת ההגרלה
 
3.1 עורכת ההגרלה תגריל מתוך סך כל המשתתפים בתקופת המבצע את הפרס באופן שהעלאת הגורל תתבצע באופן אקראי מתוך תיבה/קופסה בה יהיו העתקי חשבוניות של הרוכשות בזמן המבצע.
 
3.2 ההגרלה תיערך ביום 29/12/2013, בשעה 12:00 בחנות בורדו בכפר מלל – ציבור הרוכשות מוזמן למעמד ההגרלה.
 
3.3 ההגרלה תיערך בהתאם להיתר הכללי.
 
3.4 בלי לגרוע מהוראות הסעיפים לעיל, יהא המפקח רשאי להכריע על פי שיקול דעתו הבלעדי בדבר הזכות לפרס,בכל מקרה בו עולה החשד כי נפל פגם וכן מכל סיבה אחרת הקשורה לתרמית או סיבה רלוונטית אחרת.
 
4. איתור הזוכים והענקת הפרס
 
4.1 לאחר הגרלת המשתתף הזוכה תפעל עורכת ההגרלה לאיתור הזוכה בהתאם לנתונים המצויים בידה לשם מתן הודעה בדבר זכייתו בהגרלה, וכן תפרסם את שם הזוכה פעמיים באתר האינטרנט שלה. ובדף הפייסבוק
 
4.2 לאחר איתור הזוכה תימסר לו הודעה מפורטת בדבר דרך מימוש הזכייה בהתאם לשיקול דעת עורכת ההגרלה.
 
5. מפקח
 5.1 המפקח יהא אחראי לטיפול בפניות המשתתפים,להכריע בכל מקרה של אי הבנה,ספק או קושי, לרבות בפרשנות התקנון וכן להכריע בכל מחלוקת בין עורכי ההגרלה לבין הזוכה, מועמדת לזכייה או טוענת לזכייה.
 
5.2 החלטת המפקח בכל הקשור להגרלה הינה סופית ומחייבת לכל דבר ועניין, והמשתתפים מוותרים בזאת על כל טענה ו/או תביעה בקשר עם הכרעת המפקח.
 
 
6. כללי
 
6.1 בהשתתפותו במבצע מסכים,מאשר ומצהיר המשתתף ו/או הרוצה להשתתף כי קרא את התקנון וכי הוא מקבל עליו את הוראותיו, וגם אם לא קרא את התקנון,מסכים המשתתף ו/או הרוצה להשתתף כי תקנון זה יחול עליו ויחייבו לכל דבר ועניין.
 
6.2 מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה והוראות כל דין המפקח יהא רשאי לבטל את זכייתו של משתתף אשר זכה תוך ביצוע עבירה או תוך ביצוע מעשה שאינו כדין בהתאם לשיקול דעת המפקח ולדרוש את השבת הפרס לידי עורכי ההגרלה, ככל וזה חולק.
 
6.3 המשתתפים,לרבות הזוכה, פוטרים את עורכי ההגרלה ו/או את המפקח מכל טענה ו/או תביעה לגבי כל נזק,שיבוש או פגם אחר שנגרם להם או לרכושם במסגרת מבצע זה ובמסגרת שימוש הפרס.
 
6.4 למשתתפים ,לרבות לזוכה, לא תהא כל טענה או זכות כלשהי בקשר לשינוי תנאי המבצע ו/או לפעולות בהן תנקוט עורכת ההגרלה עקב תקלה ו/או טעות כאמור לעיל ו/או בקשר לכל נזק ישיר ו/או עקיף,שיגרמו בגינם.
 
6.5 עורכי ההגרלה רשאים, על פי שיקול דעתם הבלעדי, לדחות או להקדים כל תאריך ו/או מועד שנקבעו למשתתף לצורך הוכחת זכותו לפרס ו/או מימוש הפרס ו/או כל מועד אחר העולה בקשר עם זכות המשתתף לפרס כלשהו ולמימושו.
 
6.6 המשתתף ו/או הרוצה להשתתף מסכים, מצהיר ומתחייב בזאת כי פוטר את עורכי ההגרלה והמפקח מכל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה הקשורה במישרין ו/או בעקיפין למבצע ו/או לפרס ו/או למימושו.
 
6.7 המשתתף ו/או הרוצה להשתתף מסכים ומתחייב,כי כל תקלה,איחור וכד',שמקורם בין היתר במלחמה, שביתה, שיבושים במערכות התקשורת הטלפוניות והממוחשבות או כוח עליון, לא יחשבו כלל להפרה של תקנון זה, ולא יזכו אותו בכל סעד ו/או זכות ו/או תרופה.
 
6.8 המשתתף ו/או רוצה להשתתף מצהיר, מסכים ומאשר שידוע לו, כי יתכן ועל אף מאמצי עורכי ההגרלה,עשויים להתרחש שיבושים ו/או הפרעות ו/או תקלות, לרבות שיבושי דפוס ו/או של לוחות זמנים ו/או תקשורת ו/או מחשוב בכל שלב משלבי המבצע, אשר יש בהם כדי למנוע מהמשתתף מלהשתתף במבצע ו/או לזכות בפרס בהגרלה ו/או לממשו ו/או לקבלו, המשתתף מסכים לפטור את עורכת ההגרלה ו/או המפקח מכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה, ולא יהיה זכאי לכל פיצוי, שיפוי או סעד בגינם.
 
6.9 ההשתתפות במבצע אסורה על עורכי ההגרלה, על המפקח, וכן על עוזריהם, עובדיהם, מנהליהם, שותפיהם ובני משפחותיהם.
 
6.10 כל משתתף ו/או הרוצה להשתתף מצהיר, מסכים ומאשר כי דבר השתתפות וקבלת הפרס וכן דבר זכייתו בהגרלה עשוי להיות מסוקר ו/או מפורסם ו/או מצולם באמצעי התקשורת השונים, לרבות בטלוויזיה, בעיתונות, באתר האינטרנט על פי כל דין, וכי בהשתתפותו במבצע מביע המשתתף ו/או הרוצה להשתתף ו/או הזוכה את הסכמתו לפרסום ו/או צילום שמו ותמונתו במסגרת הסיקורים והפרסומים האמורים, לרבות במסגרת פרסומים וקידום מכירות של עורכת ההגרלה, וכי כתנאי להשתתפותו במבצע קיבל את כל ההסכמות ו/או ההיתרים הנדרשים לקיום פרסום כאמור.
 
6.11 המבצע כפוף לתקנון, הנמצא לעיון בחנויות בורדו , עין חי 33 כפר מלל וחנות בורדו בז'בוטינסקי 35 רמת גן הפריטים המשתתפים בהנחות רשומים בחנויות  ובכל מקרה ההנחות אינן חלות על פריטי בייסיק לסוגיהם , פריטי בורדו וטנקס,תיקים, חגורות ואביזרי אופנה לסוגיהן. בתקופת המבצע - אין הנחות יום הולדת.
בורדו רעננה למידות גדולות אופנת ערב הלבשה ליום יום בגדי מעצבים אופנה לאירועים שמלות במידות גדולות הלבשה תחתונה בגדי ים אביזרים תכשיטים ותיקים מבצעים כל השנה בגד ים
תגיות:שמלות ערב,שיפון,לייקרה,פייסבוק מידות גדולות,קטלוג שמלות,אופנת נשים,עונות השנה,קיץ,חורף,סתו,אביב,מלאה,בגד לאמא של חתן,אופנת יבוא,תצוגת מגזין נשים,עיצוב אופנה,אקססוריז  עיצובים
אביזרי אופנה,שמלת מחשוף,סטרפלס,העצמת נשים,הלבשה למידות גדולות,מועדון לקוחות,בגדי ארועים,בגד לאירוע ,בגדים לאירועים,אימון אישי,הצלחה אישית, סוף עונה,מבצעים, עליונית,תחרה מחטבים
חווית קנייה,נפרטיטי,אריסטו שמט,דיסקרט,חווית קנייה,בגדי ספורט,בגדי היריון,אופנה אחרי לידה,פייסבוק,חגורות,ארנקים,חתונה,בר,מצווה,בת מצווה,שמלות כלה,אם החתן, אם הכלה,שמלות,אופנה, מחוך
אופנה צעירה,אופנה למגזר הדתי,אופנת ספורט,קולקצייה חדשה,בגדי מעצבים,שמלה,שמלות ערב למידות גדולות ,בגד לאמא של כלה,בגד ים,הלבשה איכותית,התאמה אישית, אירועים, סטיילינג,מעצבות
ערב ,שמלות ,הלבשה למידות גדולות, שמלות עיצוב ,מעצבת אופנה,שמלות מעצבים,שמלות כלה וערב,הצלחה,מעצבי שמלות שמלות לאירועים,שמלות ערב,בגדי ערב למידות גדולות, ביגדי היריון, סטרפלס

לייבסיטי - בניית אתרים