דף הבית >> תקנון התחרות

 

תקנון "תחרות הפוסטים של בורדו בנושא נשים מלאות 2009

1.           נאוה טלפיר ו "בורדו "  מרכז אופנה למידות גדולות עורכים את תחרות הפוסטים של בורדו בנושא נשים מלאות

2.           התחרות תיערך במספר שלבים:

              שלב 1 – קבלת פוסטים באי מייל או דרך פורום התחרות באתר בורדו
שלב 2  -העלאת הפוסטים לפורום התחרות ע"י מנהל האתר
שלב 3 -  בחירת 8-10 פוסטים ע"י ועדת התחרות והצגתם  לדירוג ע"י הגולשים
שלב 4  - בחירת הזוכים במקומות הראשונים   ( שקלול דירוג הגולשים והשופטים )
שלב 5  - פרסום התוצאות

3.       נשים וגברים בכל הגילאים מוזמנים  לשלוח ל  nyt@walla.com   פוסטים מקוריים בלבד עד 400 מילים, בכל נושא הקשור
         לאנשים מלאים בלבד. הפוסט יישלח רק על ידי כותב הפוסט בצרוף: שם מלא , גיל,כתובת , טלפון, טלפון נייד  וכתובת דואר 
         האלקטרוני.

4.           כל משתתף/ת צריך  לאשר את התקנון בחתימתו ולאשר לנאוה טלפיר ו/או בורדו ו/או מי מטעמה את העלאת הפוסט לפורום 
         התחרות באתר בורדו ואת השימוש בפוסט בכל אתר ו/או פורום ו/או כל מדיה אחרת עפ"י שיקול דעתה הבלעדי של נאוה טלפיר
         ו/או בורדו בכל תקופת התחרות ו/או בכל זמן לאחר התחרות . כל משתתף/ת יוכל לקבל את  התקנון  מראש – המעוניינים מוזמנים
  לשלוח את הבקשה 
        nyt@walla.com         

5.           לאחר ששהפוסטים יועלו לאתר/פורום התחרות , הגולשים יתבקשו לבחור מבין הפוסטים את הפוסט הטוב ביותר לדעתם .
         מתמודד שהפוסט שלו יקבל את הדירוג הגבוה ביותר על ידי הגולשים והשופטים (להלן: "הזוכה") יזכה בפרס שייקבע ע"י נאוה 
         טלפיר ובורדו – אופנה למידות גדולות ועל לפי שיקול דעתם הבלעדי . נאוה טלפיר ובורדו יהיו רשאים לשנות את הפרסים שיקבלו
         הזוכות השונות לפי שיקול דעתם .

6.            הפרסים לזוכים:       פרס ראשון   שובר בסך 500    לקנייה בבורדו

                                          פרס שני     שובר בסך 300      לקנייה בבורדו

                                          פרס שלישי  שובר בסך 200 ₪    לקנייה בבורדו

7.          נאוה טלפיר ובורדו רשאים שלא להעלות פוסטים עפ"י שיקול דעתם

8.          המשתתפים מצהירים ומתחייבים ,כי ידוע להם והם מסכימים, כי הפוסטים עשויים להיות  מופצים ברשת האינטרנט ובכל מדיה 
        כתובה או מודפסת בכלל ובאתר בורדו בפרט וכי יש ל-נאוה טלפיר ולבורדו זכויות בעלות ו/או רשיון שימוש בפוסט המקנות לה את 
        הזכויות להעלות את הפוסט בכל אתר שימצאו לנכון  ולפרסמן בכל דרך שתבחר נאוה טלפיר . כמו כן מצהירים המשתתפים ת כי 
        
לאחר סיום התחרות  יישארו זכויות הבעלות ו/או רשיון השימוש בפוסט המקנות את הזכויות לעשות כל שימוש חוקי  בפוסט בידי
        בורדו – מרכז אופנה למידות גדולותו/או נאוה טלפיר או מי  מטעמה.

9.        המשתתפים נותנים בזאת את הסכמתם הבלתי חוזרת לפרסום הפוסטים ולפרסום שמן ושם משפחתן באתר בורדו ו/או  בכל מדיה
       אחרת . המשתתפים מוותרים על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר עם פרסום הפוסט. כאמור, או אי פרסומו, בקשר עם
      ההתמודדות בתחרות , ו/ או תוצאות התחרות , ולא תהיה להם כל טענה כנגד
  ו/או נאוה טלפיר ובורדו ו/או מי מטעמם בקשר לכך.
       עצם העלאת הפוסט, מהווה הסכמת המתמודדים לתנאים האמורים לעיל ומהווה הצהרה והתחייבות לעמוד בתנאים האמורים לעיל
       במלואם.

10.   הודעה על זכייה בפרס תועבר לזוכה באמצעות דואר אלקטרוני (או בטלפון) .

11.  הזכייה בפרס מותנית בחתימת הזוכה על טופס המאשר קבלת הפרס על ידי הזוכה ומסירתו על-ידי נאוה טלפיר ו/או בורדו ולמי
     מטעמם.

הערות :

 ·        המשתתפים בתחרות מצהירים כי אין מניעה חוקית להשתתפותם בתחרות וכי אינם קשורים בשום הסכם או חוזה המונע מהן
       להשתתף בתחרות.

·        כל משתתף ו/או גולש  או כל אדם אחר המוצא כי  באחד הפוסט או יותר יש פגיעה ו/או עבירה על חוק זכויות יוצרים  מוזמן ליצור קשר עם הנהלת התחרות כדי להעביר את תלונתו. התלונה תיבדק בצורה יסודית עם כותב הפוסט ו/או כל ורם אחר שקשור בתלונה ובמידת הצורך יוסר הפוסט  ותישלח הודעה  לכותב הפוסט.

·        כל מתמודד ישפה את נאוה טלפיר ו/או בורדו  מיד עם קבלת פנייה ראשונה מ- נאוה טלפיר  ו/או בורדו בגין כל נזק ו/או הוצאה ו/או הפסד ו/או פגיעה ו/או דרישה מצד שלישי אשר עלולים להיגרם ל-נאוה טלפיר  ו/או בורדו כתוצאה מהפרת תנאי תקנון זה או כתוצאה מהפרת הצהרותיו של המתמודד על פי תקנון זה.

 ·     נאוה טלפיר  ו/או בורדו לא יהיו אחראים ולמתמודדים לא תהא תביעה ו/או טענה כלפי  נאוה טלפירו/או בורדו אם מסיבה כלשהי לא
      התקבלו ב- נאוה טלפיר הפוסטים שנשלחו אליה ו/או  לא נבחנו ו/או לא נמצאו כראויים להשתתף בתחרותו ו/או אינם מרוצים
      מתוצאות התחרות ו/או התוצאות , אם לא זכו בפרסים כלשהם ו/או אם לא קיבלו פרסים שקיבלו הודעה שזכו בהם ו/או אם נגרמו
      להם נזק, הוצאה או הפסד בקשר עם השימוש או אי השימוש בפרסים בהם זכו.

 ·        בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין התקנון לבין כל פרסום אחר בכתב או בעל פה, מכל מין וסוג שהוא, תגברנה הוראות תקנון
      זה והן אשר תקבענה.

 ·        נאוה טלפיר ו/או בורדו  תהא רשאית להמיר הפרס שלעיל בפרס בעל שווי דומה.

 ·        נאוה טלפיר ו/או בורדו   שומרת לעצמה את הזכות לשנות תנאי התקנון בכל עת ו/או להפסיק את הפעילות על פיו ללא הודעה מוקדמת.

 ·        התקנון הנ"ל מנוסח בלשון זכר בלבד, אך מיועד לשני המינים כאחד.

 

 


Go Back  Print  Send Page